Archive for מרץ, 2010

אביב חביב

30 במרץ 2010

עונה שנייה בגינה הנוכחית עומדת לקראת סיומה. יַרְקות החורף עודם שופעים יבול, וחודש אפריל אף מאפשר שתילה של מחזור אחרון עם צימוח מהיר. שיחי האפונה, שהיו עמוסים תרמילים, כבר כמעט ויבשו. פורום הדוקטורנטים של ביה"ס פורטר הספיק ליהָנות מהם… לעומת-זאת, תרמילי החומוס הירוקים-צהבהבים עכשיו בשיאם – חוויה מיוחדת, והשעורה והחיטה כמעט והבשילו – צפוי לנו חג קציר שמח.

את תחילת האביב ציינּו בִנטיעת עֲצי פרי: שקד, אגס, דובדבן, לימון ותות לבן וגם עץ נוי ארצישרְאלי אופייני ואהוב בִמיוחד: אלון תבור.
בהדרגה אנו מתחילים בִזריעה וּשתילה של יַרְקות הקיץ. דלועים, שיישתלו באפריל, יספיקו להניב עד יוני, בטרם יבוא חום יולי-אוגוסט ויעיק עליהם.

ערימת הקומפוסט הראשונה, שהתחלנו ביוני, הבשילה וּפינתה מקומה לַעֲרימה חדשה במסגרת סדנת קומפוסט נוספת. בסדנה זוֹ גם הוצב בגינה ארגז עם שַלְשוֹלי אדמה אדומים, שיטה נוספת של קומפוסטציה, המאפשרת קבלת פירוק מלא ותוצר מאוזן ביותר. שיטה זוֹ אף מאפשרת קומפוסטציה בתוך דירה עירונית נטולת שטח אדמה, ואתם מוזמנים לבוא, לראות וְללמוד.

פרויקט המִחזוּר של אגודת הסטודנטים וחברת קואלה יצא לדרך, ואנו מתכננים להשתלב בו בהמשך עם הרחבת הקומפוסטציה בקמפוס. אנשי אגודת הסטודנטים ביקרו בגינה, והועלו אפשרויות לשיתוף פעולה. בהזדמנות זוֹ אנו מברכים על פרויקט "שני צמחוני". המגוון שבגינה מוכיח, עד כמה עשירה וּמְזינה יכולה להיות תזונה מן הצומח.

ערימה הקומפוסט שהבשילה הפכה בסיס לִשתי ערוגות חדשות, ששתלנו בהן שיחים מושכי פרפרים וציפורים, ואכן המגוון הביולוגי בשטח הגינה גדל בהתמדה, ואנו מבחינים ביותר פרפרים, ציפורים וּדבורים וגם במגוון של חלזונות וּזחלים. אלה האחרונים, כשהם מתרבים יתר על המידה, אוכלים לנו עלים, ואנו לומדים בהדרגה להתמודד אתם, בין היתר ע"י ריסוס הֶעלים בָחֳמרים צמחיים, כגון חליטה של עץ הנים (אזדרכת הודית) או אגוזי סבון הודיים וכן תשלובת מיקרואורגניזמים מועילים, EM-5. ב-EM אנו משתמשים גם לִיצירת דשן מֵעִשבי הבר, שאנו עוקרים.

מועדון הספורט של האוּניברסיטה יקיים במהלך חופשת הקיץ קיטנת טבע וּסביבה. במסגרת זוֹ נארח את הקיטנה בגינה כהתחלה של שיתוף פעולה עם ביה"ס פורטר. טובי המומחים ינחו פעילות מגוונת ויעזרו לטפח את הגינה כמרכז הדרכה לקיימות עירונית.

אזכיר שוב את קורס הגינה האקולוגית, שייפתח בִ-13/4 בעץבעיר בלב תל אביב, ואתם מוזמנים גם לעניין בו את מכריכם.

לצערי, עקב תקלה טכנית, טרם הועלו התמונות העדכניות לאתר. אודיע, לִשכיקרה הדבר.

בואו והפיצו. מצ"ב פרסום.

אביב חביב וּמרהיב,
 אלון וכל חברי הגינה