Archive for נובמבר, 2014

הצטרפו לַאֲגודת ידידי/ות הגינה האקולוגית ביד אבנר למען המשך קיומהּ

22 בנובמבר 2014

אני שב וּפונה אֲליכן/ם כדי להדגיש את החשיבות של ההצטרפות לַאֲגודת ידידי/ות הגינה האקולוגית-קהילתית ביד אבנר כדי לאפשר את המשך קיומהּ, כמוסבר בהמשך.

140 חברות וַחֲברים הצטרפו כבר, וגם את/ה מוזמן/נת.

יחד אתכן/ם נעבור גם את ה-300.

 

תודה

 

==========

 

חברות וַחֲברים,

 

אור-גינה-לי, הגינה האקולוגית-קהילתית של אוניברסיטת תל-אביב, פועלת במתכֻּנתהּ הנוכחית מאז נובמבר 2013 בסמוך ליד אבנר, בניין החוג לגיאוגרפיה וְלִסביבת האדם, הממוקם מחוץ לקמפוס. קיום הגינה בשטחים שמאחורי הבניין, בעיקר מדרום וּממזרח לו, אושר ע"י הנהלת האוניברסיטה וראש החוג לג"ג, והגינה אומצה בחום ע"י א/נשי החוג — סטודנטים/ות ועובדות/ים ורבות/ים מהשכנים/ות והעוברות/ים ושבות/ים. התמיכה הציבורית הנרחבת מתבטאת במחמאות ותשבחות בלתי-פוסקות מצד רבים/ות מאוד — אתן/ם, אשר נוגעות להיבטים רבים של פעילותנו, ואף בהעלאת הרצון ביישום רעיונות נוספים. התמיכה מבוססת, בין היתר, על הציפייה, שהלימוד של רעיונות סביבתיים במסגרת החוג ראוי להתבטא גם הלכה למעשה בהתנהלות הבניין ודייריו. זאת בהמשך לעיקרון זהה שבִבְסיס התמיכה רבת השנים בגינה ע"י בי"ס פורטר ללימודי הסביבה, הנמשכת גם כיום. כמובן, ממשיכה הגינה לפנות אל כלל א/נשי הקמפוס ואף לשכנות/ים של יד אבנר, בִשכונת אפקה.

אלא שהאישור לקיום הגינה כאן ניתן בשיחות בעל-פה וּבטלפון ולא בכתב. בִפרט, לא פורטהּ מהותהּ של הפעילות. תיאום עם מְדור הגינון ועם יחידת התחזוקה והתשתית נעשו גם-כן בשיחות וכך גם התיאום הפנימי בחוג לג"ג.

לאחרונה התעוררו סוגיות הנוגעות לאופן הפעלתה של הגינה האקולוגיות, כגון הקצאת מקום לאחסון הציוד, איסוף קומפוסט וכדומה. אי לכך ועל-מנת למנוע אי-הבנות בעתיד, אנו פועלות/ים כעת להסדיר באופן מוסכם וכתוב את אופְני הפעילות של הגינה האקולוגית במתחם יד אבנר. זאת ע"י:

א. עיגון התמיכה הציבורית בִכתב ע"י הצטרפות לַאֲגודת ידידי/ות הגינה האקולוגית;

ב. פנייה להנהלת האוניברסיטה, באמצעות ראש החוג לגיאוגרפיה וּבִתמיכתו וּבִתמיכת בי"ס פורטר וחברי/ות האגודה, לאשרר בִכתב את פעילות הגינה וּלפרט את מהותהּ, כפי שמתבטאת בִפעילותנו.

 

בקשתנו מכן/ם כעת היא להצטרף לַאֲגודת ידידי/ות הגינה האקולוגית וּבכך לתמוך בביסוס מעמדהּ וּבהמשך קיומהּ.

לשם כך אנא השיבו אל כתובתנו, greentau@gmail.com, וציינו שם מלא, מספר טלפון ושיוך אוניברסיטאי או אחר, ואם בִרצונכן/ם להיות פעילים/ות גם מעבר להצטרפות לאגודה.

 

למעוניינות/ים אני מצרף את המסמך המיועד להיות מופנה אל הנהלת האוניברסיטה בשם כולנו:

גינה אקולוגית

כמובן, הגינה מזמינה כתמיד להשתתף בטיפוחהּ הלכה למעשה. מפגְשי העבודה בסמסטר זה יתקיימו בִימי שלישי בַשעות 14-12 וּבִימי רביעי בַשעות 12-10:30 וכן 16:30-15:00.

 

 

אני מזמין את כולכן/ם לבקר כאן,

 בתודה,

אלון אלירן, רכז הגינה,

 בשם כולנו

 

03-6405411

SMS 054-2286173